اخبار

بازدید معاون دانشگاه و رئیس مراکز آموزش های عمومی و مهارتی سما بیرجند از مدارس در سال تحصیلی 1401-1400

معاون دانشگاه و رئیس مراکز آموزش های عمومی و مهارتی سما دکتر عطااله اژدری همراه همکاران حوزه معاونت به متاسبت سال تحصیلی 1401-1400از ندارس سما بازدید کردند .