اخبار

کارمند دانشکده مهارت و کارآفرینی سما بیرجند رتبه اول جشنواره حماسه تا حماسه را کسب کرد

حجت چمنی کارمند دانشکده مهارت و کارآفرینی سما موفق شد رتبه اول بخش کارکنان رشته تولید محتوا فرهنگی جشنواره سراسری از حماسه تا حماسه را در سطح استان کسب کند.