اخبار

ویزیت رایگان دانش آموزان مدارس حمایتی غیر دولتی روستای خیرآباد سما بیرجند

یکشنبه  بیست و هفتم آبانماه نودهفت مدارس حمایتی سما بیرجند میزبان پزشکی مهربان و خیر بود که به صورت رایگان دانش آموزان را ویزیت و داروهای مورد نیاز شان را تعدادی از خیرین و مرکز آموزشی فرهنگی سما بیرجند تهیه کردند شایان ذکر است در این زمینه از همکاری اداره آموزش و پرورش بیرجند،اداره کل مشارکتهای مردمی،اداره آموزش و پرورش درمیان،علوم پزشکی بیرجند،شبکه بهداشت و درمان شهرستان درمیان یاریگر و هدایت کننده دکتر فروغ احراری از اولیاء دبستان پسرانه سما دوره اول بود کمال تشکر داریم