اخبار

شركت دانش آموزان ، كاركنان و دانشجويان مجتمع آموزشي و فرهنگي سما بيرجند در سيزدهم آبان ماه

سيزدهم آبانماه نماد استكبار ستيزي و نقطه وحدت دانش آموزان براي مقابله با آمريكاي جهان خوار است.