ثبت نام ،کاردانی پیوسته،ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشکده مهارت و کار آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند آغاز شد .