اطلاعیه ها

اطلاعیه وام صندوق رفاه دانشجویی

مدارك مورد نياز جهت دريافت وام بلند مدت وزارت علوم

فرم مشخصات دانشجويان متقاضي وام وزارت علوم

فرم درخواست وام شهريه وزارت علوم

فرم ضمانت نامه وام وزارت علوم

   اطلاعيه دريافت تهسيلات بلند مدت وزرات علوم به اطلاع آن دسته از دانشجوياني كه متقاضي استفاده از تسهيلات وام بلند مدت وزرات علوم در نيمسال دوم00-99مي باشند ميرساند كه بامراجعه به سامانه swf.irقسمت پورتال دانشجويي نسبت به ثبت درخواست خودمطابق توضيحات ذيل نهايتاٌ تا پانزدهم ارديبهشت 1400اقدام نمايند. توضيحاتبسيار مهم:1-دانشجوياني كه در نيمسالهاي قبلي از وام بلند مدت از طريق بانك مهر ايراناستفاده نموده اند، مجدد با مراجعه به سامانه فوق الذكر قسمت پورتال دانشجويي _ورود به پورتال نسبت به ثبت درخواست جديد خودلزوماٌ انتخاب شهريه دانشگاه آزاد بانكقرض الحسنه مهر ايران اقدام نمايند. 2-دانشجوياني كه در نيمسالهاي قبلي از وام بلند مدت وزارت علوماستفاده نموده اند، مجدد با مراجعه به سامانه فوق الذكر قسمت پورتال دانشجويي _ورود به پورتال نسبت به ثبت درخواست جديد خود لزوماٌ انتخاب شهريه اقدام نمايند .3-دانشجوياني كه در مقاطع قبلي از اين تسهيلات استفاده نموده اند، ميبايست با مراجعه به سامانه فوق الذكرقسمت پورتال دانشجويي-تشكيل پرونده جديد، نسبت به ثبت مقطع جديدخود وسپس ثبت درخواستواملزوماٌ انتخاب شهريهاقدام و سپس با اخذ فرمهاي مورد نيار از انتشارات دانشگاه و يا مراجعه به سايت دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند iaubirصفحه اصلي حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع پوشه صندوق رفاه دانشجويان مدارك مورد نياز وام بلندمدت وزرات علوم را پرينت نموده و تكميل نمايد و به همراه سند تعهد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسميبه آدرس بيرجند-انتهاي خيابان آيت الله غفاري_دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند_صندوق رفاه دانشجويان كد پستي 9717813118ارسال نمايد. 4-دانشجوياني كه براي اولين بار مي خواهند از اين تسهيلات استفاده نمايند، ميبايست با مراجعه به سامانه فوق الذكر-قسمت پورتال دانشجويي-تشكيل پرونده-نسبت به ثبت مشخصات كامل خواسته شده و مقطع تحصيلي خوداقدام و بعد از 24ساعت با مراجعه مجدد به سامانه فوق الذكر-قسمت ورود به پورتال با وارد كردن كد ملي و رمز عبور (كه باز هم كد ملي ميباشد)وارد شده و ابتدا رمز عبور خود را تغيير داده ترجيحاٌبه علت فراموش نشدن شماره همراه خود را به عنوان رمز عبور ثبت نموده و وارد سامانه شده و در قسمت درخواست وام نسبت به ثبت درخواست واملزوماٌ انتخاب شهريهاقدام نموده و سپس با اخذ فرمهاي مورد نيار از انتشارات دانشگاه و يامراجعه به سايت دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند iaubirصفحه اصلي حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع پوشه صندوق رفاه دانشجويان مدارك مورد نياز وام بلندمدت وزرات علوم را پرينت نموده و تكميل نمايد و به همراه سند تعهد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسميبه آدرس بيرجند-انتهاي خيابان آيت الله غفاري_دانشگاه آ زاد اسلامي بيرجند_صندوق رفاه دانشجويان كد پستي 9717813118ارسال نمايد.ضمناٌ تمامي دانشجويان فعال اعم از جديد و قديم كه در اين نيمسال انتخاب واحد دارند ميتوانند از اين تسهيلات بهره مند گردند. مبلغ تسهيلات جديد براي اين نيمسال عبارت است از: رشته هاي كارداني و كارشناسي 10.000.000ريال -مقطع كارشناسي ارشد مبلغ 20.000.000ريال و مقطع دكتري تخصصي مبلغ 50.000.000ريالضمناٌ به توجه به محدود بودن اعتبار اولويت بر اساس تاريخ ثبت نام و درخواست وام خواهد بود.در صورت وجود هرگونه مشكل با شماره تلفن دانشگاه 05631310داخلي 2115صندوق رفاه دانشجويان تماس حاصل فرمايند. حوزه معاونت توسعه مديرت و منابع دانشگاه _صندوق رفاه دانشجويان