اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم انتخاب واحد و حذف و اضافه

قابل توجه دانشجویان عزیز:

1-روزهای یکشنبه سه شنبه و پنجشنبه هفته جاری از 22 تا 6 صبح روز بعد انتخاب واحد با تاخیر ورودی های 97 و ماقبل

روزهای دوشنبه چهارشنبه و جمعه هفته جاری از 22 تا 6 صبح روز بعد انتخاب واحد با تاخیر ورودی 98 و 99

 2- حذف و اضافه از 9 تا 14 اسفند بر اساس برنامه اعلامی در صفحه اول سایت آموزشیار

3- شروع کلاسها در کل استان از شنبه 9 اسفندماه