قابل توجه دانشجویان گرامی

 

طبق هماهنگی های بعمل آمده با واحد دانشگاهی در صورت تمایل می توانید نسبت به اخذ برگه تردد اتومبیل اقدام نمایید .

مراحل اخذ برگه تردد اتومبیل :

1-   اخذ شناسه واریز از واحد مالی دانشگاه آزاد اسلامی ساختمان مرکزی (آقای اسد زاده )

2-   پرداخت مبلغ 500.000 ریال و اخذ معرفی نامه به واحد حراست

3-    صدور برگه تردد توسط اداره کل حراست واحد دانشگاهی