اطلاعیه ها

برنامه کلاسی هفتگی

کلاسهای روز شنبه
نام درس ساعت لینک ورود به کلاس
جامعه شناسی عمومی (استاد اسماعیل پور) 18:30-20 PDF
بهداشت خانواده و مدارس  (استاد عصری) 16-18 PDF

بهداشت و صیانت از محیط زیست  (استاد نسرین نورس مقدم)

آلودگی های محیط زیست

16-18 PDF
کلاسهای روز یک شنبه
نام درس ساعت لینک ورود به کلاس
نقشه کشی تهویه مطبوع ( استاد آزادی مود) 14-16 PDF
تاسیسات بهداشتی ساختمان ( استاد آزادی مود) 16-17 PDF
رسم گسترش کانالها ( استاد آزادی مود) 17-18:30 PDF
نقشه کشی حرارت مرکزی با آب گرم ( استاد آزادی مود )  18:30-20 PDF
زبان فني ( استاد صادقي)  19-20 PDF
نشانه شناسي(استاد پورصدري) 18-20 PDF
کلاسهای روز دوشنبه
نام درس ساعت لینک ورود به کلاس
اصول برنامه ریزی  (استاد شیرمهنجی) 15-16 PDF
اصول سازماندهی (استاد شیرمهنجی) 16-17 PDF
سازمان و وظایف انبارها (استاد شیرمهنجی) 17-18 PDF
حقوق اداری و استخدامی (استاد خلیلی) 16-17 PDF
حقوق کار و تامین اجتماعی ( استاد خلیلی) 17-18 PDF
تکنولوژی تاسیسات بهداشتی (استادآزادی مود) 15-16 PDF
نقشه کشی تاسیسات بهداشتی و گاز رسانی ساختمان (استاد آزادی مود) 16-17 PDF
نقشه کشی تاسیسات (استاد آزادی مود) 17-18:30 PDF
کارگاه کانال سازی (استاد آزادی مود) 18:30-20 PDF
متره و برآورد ( استاد صادقي)  18-20 PDF
بهداشت دهان و دندادن ( استاد زنگويي)  18-20 PDF
کلاسهای روز سه شنبه
نام درس ساعت لینک ورود به کلاس
حرارت مركزي با هواي گرم با پروژه (استاد بهلولي) 13-14:30 PDF
حرارت مركزي با آب گرم با پروژه (استاد بهلولي) 14:30-16 PDF
تهويه مطبوع تابستاني 2 (استاد بهلولي) 17:30-19 PDF
كارپردازي امور و اداره اموال (استاد زرگر) 17-19 PDF
بايگاني و اداره امور اسنادي (استاد زرگر) 19-20 PDF
آشنايي با نرم افزارهاي كاربردي (عباسعلي صادقي) 18-20 PDF
     
کلاسهای روز چهارشنبه
نام درس ساعت لینک ورود به کلاس
سيستم هاي كنترل تاسيسات تهويه مطبوع ( استاد بهلولي) 18-20 PDF
کلاسهای روز پنجشنبه
نام درس ساعت لینک ورود به کلاس
بايگاني ( استاد كاظمي) 14-15 PDF
مسئول دفتري (استاد كاظمي) 15-16 PDF
نظام هاي حقوق و دستمزد (استاد كاظمي) 16-17 PDF
آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي (استاد كاظمي) 17-18 PDF
مكاتبات اداري و اداره امور دفتري (استاد كاظمي) 18-19 PDF
تشكيلات و روشهاي اداري ( استاد كاظمي) 19-20 PDF
زبان فني ( استاد صادقي)  19-20 PDF
کلاسهای روز جمعه
------ --- PDF