جهت دریافت راهنمای ثبت نام  اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت اطلاعیه ثبت نام  و  بروشور دانشجويان جديدالورود شاهد و ايثارگر  اينجا کلیک نمایید.

 تلفن جهت کسب اطلاع بیشتر:32345401 روابط عمومی،  32345405 آموزش و 32345407 امور مالی