کلاسهای روز  پنجشنبه 14خردادماه ماه  99      

زبان پیش

استاد امیرآبادی 10 PDF

زبان عمومی

استاد امیرآبادی 11.30 PDF

ایستایی2

استاد فراهت 11 PDF

نظام حقوق و دستمزد

استاد سیماکاظمی 12 PDF

آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی

استاد سیماکاظمی 13 PDF

ریاضی کاربردی

استادزهرا کاظمی 14 PDF

مکانیک خاک و پی

استادحسین آبادی 16 PDF

مبانی اینترنت

استادخسروی 17 PDF
       
کلاسهای روز  پنجشنبه 14خردادماه ماه  99      

مباني دفاع مقدس

استاد خدادوست 12 PDF