اطلاعیه ها

اعلام برنامه کلاسهای غیرحضوری(مجازی):کلاسهای یکشنبه 99/03/11بارگذاری شده است.

کلاسهای روز  یکشنبه 11خردادماه ماه  99      

اصول حسابداری1

شرکتهای 1

استاد غلامزاده 12 PDF

اصول حسابداری2

شرکتهای2

استاد غلامزاده 13 PDF

وصایا

استاد کرمی 13 PDF

آشنایی با قرآن کریم

استاد کرمی 14 PDF

ترمودینامیک

استاد فراهت 14 PDF

طراحی فنی

استاد چهکندی نزاد (معماری) 14 PDF

مبانی مهندسی نرم افزار

محیطهای چندرسانه ای

استاد نیک فرجام 14 PDF

مبانی برنامه نویسی ویژوال بیسیک

استادنیک فرجام 15 PDF

ایستایی1

استاد فراهت 15.30 PDF

روستا

استاد چهکندی ن‍ژاد (معماری) 15.30 PDF

کنترل صنعتی

استاد چهکندی نژاد (برق) 16 PDF

ساختمان داده ها

استاد نیک فرجام 16 PDF

مبانی کامپیوتر

استادخسروی 17 PDF

هندسه ترسیمی

استاد چهکندی نژاد (معماری) 17 PDF

دفاع مقدس

استادخدادوست 18 PDF

روشنایی فنی

استاد چهکندی نژاد (برق) 18 PDF

روش آموزش در تربیت بدنی

کلیات روشها و فنون تدریس

استادجعفری 18 PDF

عناصر و جزئیات

استاد چهکندی نژاد (معماری) 18.30 PDF

متره و برآورد

استاد صادقی 20.30 PDF

الکترونیک عمومی

مبانی الکترونیک

استاد محمود نخعی 21 PDF