اطلاعیه ها

تقويم ترمي نيمسال دوم 99-98

قابل توجه كليه دانشجويان محترم :

تقويم ترمي نيمسال دوم 99-98 به شرح زير اعلام مي گردد :

انتخاب واحد : 98/11/05 لغايت 98/11/10                 

حذف و اضافه : 98/11/26    لغايت 98/12/01   

شروع كلاسها : 98/11/12

پايان كلاسها : 99/03/22

امتحانات پايان ترم : 99/03/24 لغايت 99/04/08

ضمنا انجام كليه عمليات فوق منوط به تسويه حساب مالي مي باشد . 

دانشجويان پسر ورودي مهر96 و ماقبل آن ،  قبل از انتخاب واحد ملزم به ارائه  مجوز از نظام وظيفه  مي باشند.(مراجعه حضوري به واحد مشمولين آموزشكده جهت معرفي به دفاتر پليس +10 )

نكته بسيار مهم : گذراندن درس مباني دفاع مقدس براي كليه دانشجويان شاغل به تحصيل الزامي است .