اطلاعیه ها

قايل توجه دانشجويان محترم

قايل توجه دانشجويان محترم

كليه دانشجويان محترمي كه تا كنون نسبت به ارائه مدارك پايه  و يا معافيت تحصيلي خود اقدام ننموده اند با توجه به سپردن تعهدات قبلي، نسبت به  تحويل آن حداكثر تا تاريخ 10 / 10 / 1398 به اداره ثبت نام دانشگاه مراجعه نمايند.