اطلاعیه ها

امتحانات نيمسال تابستان 98-97

امتحانات نيمسال تابستان 98-97 از تاريخ  98/06/02 لغايت 98/06/06 برگزار مي گردد .

ارزشيابي اساتيد از تاريخ98/05/15 فعال خواهد بود  و كارت ورود به جلسه بلافاصله پس از ارزشيابي قابل درافت است .

 

فرآيندهاي فوق منوط به تسويه حساب مالي مي باشد .