اطلاعیه ها

آغاز پذيرش دانشجو در آموزشكده سما بيرجند