اطلاعیه ها

اطلاعيه دروس خانم مهندس كاظمي رشته معماري

دانشجويان رشته معماري كه با خانم مهندس كاظمي درس اخذ نموده اند چهارشنبه 97/12/08 ساعت 15 جهت هماهنگي در آموزشكده حضور داشته باشند.