اطلاعیه ها

تاريخ حذف و اضافه و اطلاعيه مهم مالي جهت حذف و اضافه

تاريخ حذف و اضافه: از شنبه 97/11/27 لغايت سه شنبه 97/11/30

دانشجويان محترم توجه داشته باشند جهت حذف و اضافه ميبايستي نسبت به انجام تيك مالي انتخاب واحد و تسويه حساب بصورت پرداخت اينترنتي يا تحويل حداكثر دوفقره چك طرح جديد صياد به تاريخهاي98/2/5 و 98/3/5 به امور مالي اقدام نمايند.