اطلاعیه ها

تقويم آموزشي نيمسال دوم 98-97

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

  • انتخاب واحد: از سه شنبه  97/11/09 لغايت پنجشنبه 97/11/11
  • انتخاب واحد با تاخير:  1397/11/12
  • شروع كلاسها: شنبه  1397/11/13
  • حذف و اضافه: از شنبه 1397/11/27 لغايت سه شنبه 1397/11/30
  • پايان كلاسها: پنج شنبه 1398/03/23
  • ارزشيابي اساتيد: از يكشنبه 1398/03/12 لغايت پنج شنبه 1398/03/23
  • امتحانات: از شنبه 1398/03/25 لغايت پنج شنبه 1398/04/06