اطلاعیه ها

اطلاعيه مهم

قابل توجه دانشجویاني كه تا كنون جهت معافيت خود از طريق واحد مشمولين اقدام ننموده اند

 چه سریعتر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  97/08/28  به واحد مشمولین مراجعه نموده و نسبت به درخواست معافیت تحصیلی خود اقدام نمایند مراجعه بعد از تاریخ مذکور قابل رسیدگی نخواهد بود و مسئولیت عدم مراجعه و اخراج از تحصیل به عهده دانشجو است ضمنا از تاریخ فوق به بعد سامانه ثبت درخواست نظام وظیفه بسته خواهد شد .