كليه كلاسهاي آقاي موسوي نژاد شنبه 97/08/05 برگزار نمي گردد.