اطلاعیه ها

درس پايگاه داده ها و آزمايشگاه پايگاه داده ها

دانشجوياني كه درس پايگاه داده ها و آزمايشگاه پايگاه داده ها را اخذ نموده اند جهت برگزاري كلاس به آقاي مهندس خوشحال مراجعه نمايند.