آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد بيرجند براي دومين سال متوالي حائز رتبه دوم در ارزيابي عملكرد فرهنگي مراكز سما كل كشور سال تحصيلي 97-96 گرديد.