اطلاعیه ها

تمديد انتخاب واحد

دانشجوياني كه در مهلت تعيين شده موفق به انتخاب واحد نشده اند مي توانند از تاريخ 97/6/26 لغايت 97/6/27 انتخاب واحد نمايند . انتخاب واحد مجدد قابل تمديد نخواهد بود.