اطلاعیه ها

انتخاب واحد ترم تابستاني شروع شد

 دانشجويان محترم جهت انتخاب واحد با مراجعه به پورتال دانشجويي  از  تاريخ 97/04/16 لغايت 97/04/21 اقدام نمايند. دانشجويان مجاز به انتخاب حداكثر 8 واحد درسي مي باشند. ( 10 واحد درسي براي دانشجوياني كه در ترم تابستاني فارغ ا لتحصيل مي شوند) .