به استحضار کلیه دانشجویان میرساند جهت انجام  حذف و اضافه لازم است قبل از انجام حذف و اضافه اصل چکهای انتخاب واحد بتاریخ های حداکثر97/2/5 و 97/3/5 به امور مالی تحویل شود. به چکهای بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

ضمنا دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم بعد از انتخاب واحد به اقای روبیاتی مراجعه نمایند.