اطلاعیه ها

**** اطلاعیه مهم مالی  ****

 

 

بدینوسیله به استحضار کلیه دانشجویان میرساند طبق روال قبل شهریه ثابت میبایستی قبل از انتخاب واحد پرداخت گردد. لذا جهت پرداخت به امورمالی آموزشکده مراجعه نمایید.