اطلاعیه ها

تقويم امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

  *  امتحانات:   از 96/10/16 لغايت 96/10/28

ارزشيابي و كارت ورود به جلسه امتحانات:   از 96/10/10 لغايت 96/10/16

جهت شركت در امتحانات همراه داشتن كارت ورود به جلسه الزامي مي باشد.

جهت كارت ورود به جلسه امتحانات بايستي ارزشيابي اساتيد توسط دانشجو انجام گيرد. دانشجويان محترم در ورود اطلاعات ارزشيابي دقت كافي به عمل آورند.