اطلاعیه ها

بيست و سومين دوره مسابقات سراسري قرآن و غترت دانشگاه آزاد اسلامي و آموزشكده هاي سما ويژه اساتيدۀ دانشجويان و كاركنان

 

لطفاجهت دريافت كتب واطلاعات بيشتر به امور فرهنگي ودانشجويي آموزشكده مراجعه فرماييد