اطلاعیه ها

انتخاب واحد و تقويم ترمي نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تقويم ترمي نيمسال تابستاني سال تحصيلي 97-96

 انتخاب واحد کلیه ورودیها: از 98/04/08 لغايت 98/04/13

 شروع کلاسها: از ۹8/4/1۵

امتحانات:  از ۹8/05/26 لغايت 98/05/31