علي ذوقي 

حراست آموزشكده سما بيرجند

تلفن:32342103