مدارك مورد نياز جهت پرونده فارغ التحصيلي دانشجو

 1.   فيش بانكي به مبلغ ۷۰۰۰۰ ريال( هفت هزار تومان)، به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴  بانك ملي، صاحب حساب  سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامی
 2.   ۲ عدد تمبر مالیاتی هریک به ارزش ۱۰۰۰۰ ریال (برای تهیه به بانک ملی مراجعه نمائید).
 3.   فرم چك ليست ( اخذ از واحد فارغ التحصيلان)
 4.     كپي شناسنامه صفحه اول ودر صورت تغييرات ويا پيشوند وپسوند فاميلي تمام صفحات
 5.     كپي كارت ملي پشت و رو
 6.     كپي كارت پايان خدمت (آقايان )و افراد نظامي نامه اشتغال به خدمت نيروي هاي نظامي وانتظامي
 7.     كپي برابر با اصل مدرك پايه ( ديپلم )
 8.      كپي برابر بااصل تاييديه مدرك پايه (ديپلم) (اخذ از واحد ثبت نام)
 9.  ريز نمرات ( اخذ از واحد فارغ التحصيلان)
 10.  مجوز ميهماني ويا انتقال در صورت انتقال وميهماني
 11.  فرم معرفي به استاد يا ترميم معدل در صورتي كه ترم آخر دانشجو بصورت معرفي به استاد يا ترميم معدل باشد ( اخذ از واحد امتحانات) 
 12.  سند پذيرش (اخذ از واحد ثبت نام)