تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

  • انتخاب واحد: از سه شنبه  97/11/09 لغايت پنجشنبه 97/11/11
  • انتخاب واحد با تاخير:  1397/11/12
  • شروع كلاسها: شنبه  1397/11/13
  • حذف و اضافه: از شنبه 1397/11/27 لغايت سه شنبه 1397/11/30
  • پايان كلاسها: پنج شنبه 1398/03/23
  • ارزشيابي اساتيد: از يكشنبه 1398/03/12 لغايت پنج شنبه 1398/03/23
  • امتحانات: از شنبه 1398/03/25 لغايت پنج شنبه 1398/04/06

 جهت شركت در امتحانات همراه داشتن كارت ورود به جلسه الزامي مي باشد

جهت گرفتن كارت ورود به جلسه بايستي ارزشيابي اساتيد توسط دانشجو انجام گيرد. دانشجويان محترم در ورود اطلاعات ارزشيابي دقت كافي را به عمل آورند.