مقاله ها

  دكتر عطاءاله اژدري 

 

رياست آموزشكده فني و حرفه اي سما بيرجند

 تلفن: 32342561-056

ايميل: